Wedstrijdreglement


WEDSTRIJDVOORWAARDEN

NokNok-Wedstrijd

Dit document bepaalt de wedstrijdvoorwaarden die van toepassing zijn op de NokNok-wedstrijd georganiseerd door VIGeZ.

Artikel 1 – Definities

1.1. Wedstrijd: Wedstrijd zoals hierna onder artikel 3.1 en 3.2 beschreven.

1.2. Actieperiode: De hierna in artikel 3.3 bedoelde periode waarin een deelnemer kan deelnemen aan de wedstrijd.

1.3. Deelnemer: Een persoon die deelneemt aan de wedstrijd en daar op grond van artikel 2 van deze wedstrijdvoorwaarden ook toe is gerechtigd.

1.4. Prijzen: De hierna in artikel 4.1 beschreven prijzen.

1.5. Organisator: VIGeZ: Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, G. Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel, gebruiker van deze wedstrijd-voorwaarden en organisator van de wedstrijd.

1.6. Winnaars: De deelnemers die op de hierna in artikel 5 vastgestelde wijze een prijs krijgen toegewezen.

Artikel 2 - Deelnemingsvoorwaarden

2.1 Iedere natuurlijke persoon die beschikt over een geldig Facebookprofiel en minstens 13 jaar is op het moment van deelname, mag ten persoonlijke titel deelnemen aan de wedstrijd. VI-GeZ is gerechtigd hiervan bewijs te vragen. Minderjarigen (met name deelnemers die op het ogenblik van hun deelname aan de wedstrijd jonger zijn dan 18 jaar) mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij voorafgaandelijk de uitdrukkelijke toestemming van één van hun ouders of voogd hebben bekomen. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd, gaat VIGeZ ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouder(s)/voogd(en). De schriftelijke bevestiging van deze toestemming dient op eerste verzoek van de organisator door de minderjarige te worden voorgelegd. Zo niet zal deze uitgesloten worden uit de wedstrijd. Deelnemen door een minderjarige gebeurt derhalve steeds onder de verantwoordelijkheid van de ouders of voogd.

2.2 In principe kunnen in het kader van deze wedstrijd enkel NokNok-monsters met quotes wor-den ingezonden die betrekking hebben op de deelnemende persoon. Indien in de ingezon-den quotes echter toch een andere persoon/personen dan de deelnemer herkenbaar zijn, moet en heeft de deelnemer hiervoor voorafgaand de uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon/personen verkregen. Indien deze persoon/personen minderjarig is/zijn, dient bovendien ook de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van diens ou-ders/voogd te worden bekomen. De schriftelijke bevestiging van deze toestemmingen dient op eerste verzoek van de organisator door de deelnemer te worden voorgelegd. Zo niet zal deze uitgesloten worden uit de wedstrijd.

2.3 Deelname gebeurt via het aanmaken van een NokNok-monster op de wedstrijdpagina van www.noknok.be, het toevoegen van een positieve quote, het invullen van persoonsgegevens en het posten van het monster met quote op de eigen Facebookpagina d.m.v. het klikken op de deelname knop.

2.4 Deze wedstrijd maakt gebruik van enkele functies van Facebook. Facebook is niet geassoci-eerd met deze wedstrijd en ondersteunt of voert deze wedstrijd op geen enkele wijze uit. Facebook kan dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

2.5 De deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en deelnemers die onvol-ledige of valse e-mailadressen en/of namen gebruiken kunnen worden uitgesloten van deel-name.

2.6 Medewerkers van VIGeZ, van aan VIGeZ gelieerde ondernemingen of organisaties, alsmede

alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de actie of de prijzen of de (indi-recte) aanbieder van de prijzen betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname.

2.7 Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit reglement, desgevallend de ethische codes die gelden op het internet en de in België geldende relevante wetgeving integraal aanvaardt. De deelname aan de wedstrijd via de wedstrijdpagina van NokNok en Facebook impliceert eveneens dat de deelnemer de aard en de beperkingen van het internet kent en aanvaardt, meer bepaald de technische prestaties, de responstijden bij het bezoeken van de website www.noknok.be en www.facebook.com, de mogelijke onbeschikbaarheid van deze websites, het aanvragen en doorsturen van gegevens, het risico dat de verbinding wordt verbroken en, meer algemeen, de risico’s die met elke internetverbinding en overdracht van gegevens gepaard gaan, inclusief eventueel verlies of misbruik van gegevens en de risico’s op virusbesmetting. Elke deelnemer moet de nodige maatregelen treffen om zijn software en/of gegevens die op zijn computer zijn opgeslagen, te beschermen. De verbinding met de website www.noknok.be en www.facebook.com en de deelname aan de wedstrijd door de deelnemers gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. VIGeZ formuleert hierbij dan ook het nodige voorbehoud en verwijst de deelnemer specifiek voor wat privacy betreft voor meer informatie door naar de privacypolicies van Facebook. Deelname door een minderjarige gebeurt steeds onder de verantwoordelijkheid van de ouders of voogd.

2.8 In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van de actievoorwaarden is VIGeZ gerechtigd deelnemers uit te sluiten.

2.9 Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de wedstrijd-voorwaarden.

2.10 De deelnemer kan enkel gedurende de actieperiode deelnemen aan de wedstrijd en uitslui-tend op de hierna in artikel 3 beschreven wijze. Indien de deelnemer niet tijdig, te vroeg, niet op de voorgeschreven wijze, of anderszins onvolledig zijn inzending inlevert, wordt hij zonder nader bericht uitgesloten van deelneming.

2.11 De kansen vergroten niet wanneer het monster met quote op het eigen Facebookprofiel meer 'likes' of 'comments' krijgt. Het delen van de wedstrijd/ eigen monster en quote kan naast deelname wel dienen om vrienden een kans op winst te geven.

2.12 Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, zij het dat bij deelname via de wedstrijdpagina van NokNok en Facebook de kosten voor de internetverbinding, hardware en software ten laste van de deelnemer zijn.

2.13 Slechts één lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen deze wedstrijd. De datum van deelname is hierbij bepalend.

2.14 Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

Artikel 3 – De wedstrijd

3.1 Deelname aan de wedstrijd kan door het aanmaken van een NokNok-monster op de wed-strijdpagina van www.noknok.be, het toevoegen van een positieve quote, het invullen van de voorziene (verplichte) velden met persoonlijke gegevens (naam, voornaam, leeftijd, e-mailadres) en door het posten van monster met quote op de eigen Facebookpagina.

3.2 De wedstrijd betreft een creatieve inbreng van de deelnemer (monster en quote). Door deel te nemen aan de wedstrijd, verleent de deelnemer VIGeZ de kosteloze toestemming om de-ze creatieve inbreng, zonder enige beperking in tijd en ruimte, anoniem te publiceren op de NokNok-website, op NokNok-promotiematerialen en in vormingen rond NokNok. De deel-nemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijk-heidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrij-waart VIGeZ tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins be-schermd materiaal van derden in verwerkt is. VIGeZ is in geen geval verplicht om een crea-tieve inbreng ook effectief te publiceren en te gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden ook een creatieve inbreng verwijderen.

3.3 Actieperiode: de wedstrijd loopt van 27 mei 2016 t.e.m. 15 juli 2016 (23u59).

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Prijzen: Er zijn drie verschillende soorten prijzen te winnen door vier verschillende winnaars:

Eerste prijs: Vijf tickets voor Bobbejaanland

Tweede prijs: Fotoshoot voor vijf personen

Derde prijs (twee winnaars): Vijf cinematickets voor Kinepolis per winnaar

4.2 De prijs is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten en niet overdraagbaar aan derden. Er worden door de organisator geen garanties verstrekt met betrekking tot de prijzen. Van zodra de prijs aan de winnende deelnemers wordt overhandigd, wordt deze de wettige eigenaar van de prijs en zal de organisator niet langer verantwoordelijk zijn voor de mogelijke kosten, uitgaven, verliezen of schade veroorzaakt door de prijs.

4.3 Indien de op basis van de criteria (zie artikel 5) geselecteerde winnaar(s) dient te worden uitgesloten van de wedstrijd op basis van de in dit reglement vooropgestelde regels, kan de prijs door de organisator worden ingetrokken zonder dat ter zake enige compensatie kan gevorderd worden door de deelnemer in kwestie. In een dergelijke situatie gaat de prijs naar de volgende winnaar in rangorde. In geval van ex aequo telt de volgorde van deelname.

Artikel 5 – Winnaars

5.1 In totaal worden er vier verschillende winnaars gekozen. De uiteindelijke winnaars van de wedstrijd zullen worden bepaald door een onafhankelijke jury van VIGeZ, in functie van de door hen vooropgestelde beoordelingscriteria: de overtuigingskracht, originaliteit en mate van passend binnen de sfeer en de visie van NokNok van de ingezonden quote van de deel-nemers. De winnaars winnen de in punt 4.1 vermelde prijzen.

5.2 De winnaars worden bepaald en persoonlijk via mail gecontacteerd, zodra de wedstrijd is afgelopen.

5.3 De quote en het monster van de winnaars zullen vermeld worden op www.noknok.be (NokNok-monster, quote, naam en voornaam). Indien de winnaar(s) een minderjarige is, dan dient de organisator de contactgegevens te verkrijgen van de verantwoordelijke ouder of voogd om de toestemming dienaangaande te bekomen. Indien deze gegevens niet tijdig worden verkregen, behoudt de organisator het recht om een nieuwe finalist of winnaar te kiezen. Bij bezwaar van de minderjarige of de ouders/voogd worden geen persoonsgegevens (naam, voornaam), van de desbetreffende deelnemer vrijgegeven. VIGeZ behoudt zich dan echter wel het recht voor om in dat geval een nieuwe finalist of winnaar te kiezen. Daarnaast is het nog steeds mogelijk dat het NokNok-monster en/of quote anoniem wordt gepubli-ceerd op de NokNok-website, op NokNok-promotiematerialen en in vormingen rond NokNok (zie artikel 3.2).

5.4 Indien een winnaar niet binnen de gestelde termijn na de kennisgeving zich bij VIGeZ heeft gemeld en de prijs heeft aanvaard, behoudt VIGeZ zich het recht voor om voor de betreffen-de prijs een nieuwe winnaar te bepalen.

5.5 Indien de prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht blijken zal de winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs ontvangen.

5.6 De winnaars geven toestemming aan VIGeZ om over de uitslag van de wedstrijd te corres-ponderen.

Artikel 6 – Uitsluiting aansprakelijkheid

6.1 VIGeZ is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor (vervoers)kosten, aanvullende uitgaven die de deelnemer zou moeten maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) de prij-zen.

6.2 VIGeZ behoudt zich het recht voor om de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of vroegtijdig te beëindigen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens VIGeZ kan doen gelden in-dien de wedstrijd geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, on-geacht de reden voor zulke beëindiging of aanpassing. Over dergelijke wijziging of beëindi-ging wordt geen correspondentie gevoerd (bv. briefwisseling, e-mail en/of telefoongesprek).

6.3 In de mate toegelaten door de van toepassing zijnde wetgeving wordt de aansprakelijkheid van de organisator voor ongevallen of schade, ongeacht de oorzaak of de aard, die voort-vloeien uit de toekenning of het gebruik (door een deelnemer of door derden) van de prijzen of uit deelname aan deze wedstrijd, uitgesloten, met inbegrip van alle nadelen van welke aard ook die zijn toe te schrijven aan overmacht, problemen met internet, netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer van gegevens.

6.4 Elke (poging tot) fraude door een deelnemer wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de wedstrijd van de deelnemer.

6.5 VIGeZ, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behou-dens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door VIGeZ worden ontvan-gen.

6.6 VIGeZ geeft geen enkele garantie met betrekking tot de uitgekeerde prijzen en sluit ieder aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) ter zake uit. VIGeZ is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van de prijs, indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvan-gen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs.

6.7 Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook in hoofde van de organisator.

Artikel 7– Privacy

7.1 Alle informatie en persoonsgegevens die in het kader van de wedstrijd van deelnemers wor-den verkregen, zijnde naam, voornaam, leeftijd, e-mail, quote en NokNok-monster of een an-der bestand dat van de deelnemers wordt verzameld met het oog op de wedstrijd, zijnde enerzijds om de winnaars te kunnen contacteren en anderzijds omdat dit als motivatie door de deelnemers werden ingediend. Deze informatie en de persoonsgegevens, die bij deze wedstrijd verzameld wordt, wordt vervolgens overeenkomstig de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998) verwerkt. Zo zullen voormelde gegevens met het oog op de wedstrijd worden opgeslagen in een bestand dat door de organisator enkel zal worden gebruikt met het oog op het goede verloop van de wedstrijd en het contacteren van de finalisten en winnaar. De organisator waakt er hierbij over dat de persoonsgegevens van deelnemers enkel toegankelijk zijn voor de verantwoordelijke personen bij de organisator. Al deze gegevens worden dus strikt vertrou-welijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Op deze vertrouwelijke behandeling van de gegevens bestaat weliswaar twee uitzonderingen. Enerzijds kunnen, zoals beschreven in artikel 3.2, NokNok-monsters en bijhorende quotes anoniem op de website, promotiemateriaal en vormingen van NokNok vermeld worden. Anderzijds is er een uitzondering in het geval dat men winnaar is. In dat geval aanvaarden de deelnemers dat door hun deelname aan de wedstrijd hun volledige naam kan gepubliceerd worden, alsook hun identificatie als deelnemer en/of winnaar van de wedstrijd. Zij aanvaarden eveneens dat de informatie die zij ingestuurd hebben om de wedstrijd te winnen (zijnde een quote en NokNok-monster) kan gepubliceerd worden op de website van de organisator of in promotiemateriaal en vormingen rond NokNok en dit zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is. Indien de winnaar minderjarig is, dan zal voormelde informatie maar openbaar worden gemaakt na ondubbelzinnige toestemming van de ouders (zie artikel 5.3).

7.2 De persoonsgegevens worden enkel verzameld in het kader van de wedstrijd. Deelnemers aan de wedstrijd verschaffen hun informatie aan het VIGeZ en niet aan Facebook.

7.3 De persoonsgegevens van de deelnemers worden dus enkel in het kader van de wedstrijd gebruikt. Elke deelnemer heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die aangaande hun persoon in voormeld bestand zijn opgenomen. In geval van vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot uw persoonsgegevens, kan u ons uiteraard verzoeken om deze inlichtingen te verbeteren of aan te passen. Alsook kan u vragen de persoonsgegevens te schrappen uit het bestand. Hiertoe kan u contact opnemen met Het Vlaams Instituut Voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie t.a.v. Kim Van Den Berge (kim.vandenberge@vigez.be of 02/4224950). In elk geval zullen de persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig voor de wedstrijd.

Artikel 8 - Contact

Met vragen, klachten of opmerkingen kan eenieder zich wenden tot Linda De Boeck, directeur

VIGeZ vzw
Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel
Tel.: 02/422 49 49
Fax: 02/422 49 59
Website: http://www.vigez.be
e-mail: Linda.DeBoeck@vigez.be

Artikel 9 – Slotbepalingen

9.1 VIGeZ is gerechtigd deze wedstrijdvoorwaarden (zonder opgave van reden) te wijzigen of de wedstrijd te annuleren.

9.2 Op deze wedstrijdvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

9.3 De bevoegde rechter te Brussel, België is mede bevoegd kennis te nemen van eventuele ge-schillen tussen VIGeZ en de deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd.